خانه / مقالات / فیلم زیبا کوتاه چیست؟

فیلم زیبا کوتاه چیست؟

دانلود سریال خارجی

تعریف فیلـم کوتاه
در وهله اول نیازمندشناخت نقد جوانب مختلف ساختاری‏و در وهله بعدی تعیین اهمیت ی اجتماعی‏است. این نوشته تلاش دارد از ابهامهای‏موجود در تعاریف فیلم زیبا سازان ونظریه‏پردازان فیلم دیدنی کوتاه دوری گزیده و بر اساس واقعیتهای گریزناپذیر موجود،نبرخي واقع‏گرا به فیلم جالب کوتاه داشته باشد.احتمالا بتوان این مقاله را آسیب‏شناسی فیلـم ‏کوتاه تلقی کرد براي چه که از نظر نگارنده، فیلم دیدنی ‏کوتاه دچار بیماری های کشنده متعددی است‏که معرفت آنها جهت نجات آن حیاتی به‏نظر می‏رسد.
لحن بدبینانه این نوشته تنها از سردلسوزی است وگرنه نگارنده به عنوان یک‏فیلم جالب ساز کوتاه هیچ دشمنی‏ای با این نوع‏هنر(؟)نداشته و ندارد.
● فیلم جالب کوتاه از چند جنبه قابل ارزیابی ‏است:
۱) زمان:
فیلم دیدنی کوتاه با توجه به عنوان آن فیلم زیبا ی‏است طول زمانی کوتاه، و از این منظروجه افتراق آن با فیلم جالب های بلند نیمه‏بلندآشکار می‏شود. می‏توان طول زمانی آن رااز چند ثانیه تا سی دقیقه در نظر گرفت امامساله می‏توان فیلم جالب کوتاه سی‏دقیقه‏ای رامتصور شد چرا که اکثریت قریب به اتفاق‏فیلم جذاب های کوتاه تولید شده طول زمانی بسیار زیاد کمی (حداکثر پانزده دقیقه) را دارند. این‏اندیشه حداقلی که معلوم نیست از کجا به ذهن‏فیلـم سازان رخنه کرده است سبب مشکلات ‏بسياري است که در نقد جنبه‏های دیگربه آن خواهیم پرداخت.
۲) عوامل:
آنچه در رابطه با عوامل فیلم جذاب کوتاه به‏ذهن می‏آید دستگاه دوربین به همراه‏عده معدودی عوامل است که این عوامل دراکثر موارد صفت تازه‏کار را یدک می‏کشند.واقعیت آن است که فیلم زیبا کوتاه مختص‏افرادی است که در ابتدای راه سینما هستند و این خود بدان مفهوم است که فیلم جالب کوتاه‏پلکانی برای صعود به عرصه فیلـم سازی‏بلند حرفه‏ای است. هر چند فیلم جالب سازان ونظریه‏پردازان فیلم جذاب کوتاه بشدت این مسئله‏را رد می‏کنند ولی تناقضات موجود میان‏ادعاهای آنان واقعیتهای موجود، قویاًنشانگر این مورد است. کوچ فیلـم سازان‏موفق فیلم زیبا کوتاه به عرصه فیلم دیدنی حرفه‏ای،کوچی که همـواره بی‏بازگشت بوده است‏مؤید این نظر است. دلایل این امر را در جای‏دیگر این متن عنوان خواهم کرد.
در عنوانبندی اکثرا فیلم جذاب های کوتاه،فیلم زیبا نامـه ‏نویسی، کارگردانی، تدوین گاه‏حتی فیلم جالب برداری بر عهده یک نفر قرارگرفته است. این امر نشانگر آن است که‏ظاهراً بحث تخصص در یکی از رشته‏ها درعرصه فیلم زیبا کوتاه کلاً مردود شناخته شده‏است. ما فیلم جذاب سازان به دلایلی که در پی‏خواهد آمد، علاقه داریم تمام کارهای فنی وغیرفنی فیلم زیبا را خودمان انجام دهیم.
یکی ازدلایل این مسئله درک سطحی غلط ما ازنظریه مؤلف است که ما را وامی‏دارد تمام‏کارهای یک فیلم زیبا را از فیلم جذاب نامـه گرفته تاتدوین، خودمان بر عهده بگیریم به این‏طریق احساس کنیم که فیلم دیدنی تولید شده دقیقاًمتعلق به شخص ماست.
در حالی که هیچ‏یک از نظریه‏پردازان و فیلم جذاب سازان تئوری‏مولف چنین ادعایی نداشته‏اند. دیگرعدم وجود عوامل کارشناس در رشته‏ای‏ویِژگزینشه است. وقتی من به عنوان کارگردان به‏این مسئله فکر می‏کنم که فلان کسی که‏تدوین می‏کند تخصصش در میزان من درخوش‏بینانه‏ترین حالت کمی بیشتر از من‏است. به این نتیجه می‏رسم که خودم‏شخصاً این کار را بر عهده بگیرم.
از سوی‏دیگر، در عرصه فیلم دیدنی کوتاه فردی بیشترین‏ارزش را دارد (احتمالا خوب باشد که عبارت ‏ام‏را تصحیح کنم: تنها کسی که ارزش را دارد)کارگردان است دیگران از فیلم دیدنی نامـه ‏نویس‏گرفته تا صدابردار و… نقش سیاهی لشکررا دارند.
همین امر سبب می‏شود که تعدادکارگردانان فیلم دیدنی کوتاه به گونه‏ای غیرقابل‏باور بیشتر از عوامل دیگر باشد ًکدام از ما می‏توانیم مثلاً تدوینگر فیلم دیدنی ‏کوتاهی را نام ببریم که کارش تنها و فقط تدوین باشد. عملکرد مسئولین امر مزیدبر علت است.
در جشنواره انجمن سینمای ‏جوان به غیر از کارگردان دیگر عوامل‏فیلم دیدنی ها هیچ جایزه‏ای دریافت نمی‏کنند چراکه اساساً جایزه‏ای برای آنها در نظر گرفته‏نشده است یا در همین جشنواره تازه‏تأسیس «سونی»، که شعار آن خود بخوب ی‏نشانگر روش اندیشه برگزارکنندگان آن است:با کیفیت ترین کارگردان مناسب دریافت جایزه‏است.
به مفهوم در فیلم زیبا کوتاه شاید تدوین‏بهتر نظر ما را جلب نماید اما تدوینگر به‏چشم نمی‏آید، شاید فیلـم برداری یک فیلم جذاب ‏چشم ما را بنوازد ولی شخص فیلـم بردارهرگز دیده نمی‏شود. پی‏آمد این امر هجوم‏ تمام به سمت کارگردانی است و پی‏آمد آن‏هم ضعف چشم گیر فیلم جذاب نامـه ، تدوین،فیلـم برداری در نهایت هم کارگردانی‏است.
واقعا ً چنانچه از منظر عوامل به فیلم جالب کوتاه‏نگاهي بکنیم به چه نتیجه‏ای می‏رسیم؟ فیلم دیدنی ‏کوتاه یعنی دوربین یک عده آدم که‏تعدادشان هر چقدر کمتر باشد خوبتر است،فیلم جذاب کوتاه به مفهوم جلوه‏های جهت صفر،جلوه‏های رایانه ی صفر، فیلـم کوتاه یعنی‏قهر با تکنولوژی، فیلم دیدنی کوتاه به مفهوم چند نفرآدم که هر چقدر تعدادشان کمتر باشد بهتراست.
۳) مخاطب:
فیلم زیبا کوتاه به جز ما (دست‏اندرکاران‏فیلم دیدنی کوتاه) مخاطب دیگری ندارد. منظورم‏از مخاطب انبوه آدم هایی است متعلق به‏سن طبقات مختلف.
مخاطب از فیلم دیدنی کوتاه گریزان است. چرا؟چون فیلـم کوتاه فاقد یکی از عناصر ذاتی‏هنر است. مخاطب به چه چیزی احتیاج داردتا فیلم دیدنی ی را تحمل نماید ؟ لذت، و این دقیقاً آن‏چیزی است که فیلم جالب کوتاه از یاد برده است.
داستان شخصیت عناصری هستند که‏مخاطب را جذب می‏کنند.
جریان به مفهوم آن‏چیزی که یقه تماشاگر را بگیرد روی‏صندلی بنشاند و شخصیت همان فردی ‏است که تماشاگر با او همذات‏پنداری‏می‏کند. با او می‏خندد، گریه می‏کند. خشمگین می‏شود و…. این دو عنصر(داستان و فرد ) در فیلم جذاب کوتاه یافت‏نمی‏شوند و به همین خاطر فیلم جذاب کوتاه ازنظر مخاطب عام یعنی هیچ. یعنی عرصه‏ای‏که عده‏ای اندیشه ات کلی کلیشه‏ای و اکثرا ‏مبهم را به ناشیانه‏ترین وجه ارائه‏می‏دهند. فیلم دیدنی کوتاه نوعی اندیشه‏نگاری‏ابتدایی است. کدام فیلـم کوتاهی خنده بر لب‏ما آورده است؟ کدام فیلم زیبا کوتاهی غمگینمان‏کرده یا به هیجانمان آورده است؟ عاشق‏کدام فرد فیلـم کوتاه شده‏ایم و باکدامشان همذات‏پنداری کرده ‏ایم و ازکدامشان متنفر شده‏ایم. وقت ی جریان وشخصیت نداشته باشیم می بایست قید مخاطب رابزنیم. زمان ی مخاطب نداشته باشیم انگارکه فیلم جالب ی نساخته‏ایم. چون فیلم جذاب ی که دیده‏نشود انگار که اصلاً وجود ندارد، چون هنربدون مخاطب به مفهوم هیچ.
۴) محتوا:
فیلم دیدنی های تولید شده را نگاه کنیم. چه‏می‏بینیم؟ فکر، پیام، شعار و انتزاع. اینها آن‏چیزهایی هستند که فیلـم کوتاه را اشباع‏کرده ‏اند. تشبیه ‏ها و استعاره‏های مغلق ومغلط، محیط فیلم دیدنی کوتاه را مسموم کرده ‏اند.برخي حتی خودمان نیز از ابهام‏استعاره‏هایمان سرگیجه می‏گیریم. ایجازما گاه به میزانی می‏رسد که دیگر چیزی برای ‏دیدن نمی‏ماند.
فیلـم کوتاه عاری از حس است چرا که‏ما فکر می‏کنیم همین که نشان دهیم پدرفردی مرده، کار تمام است نمی‏دانیم که‏انتقال احساس یکی از بنیانی‏ترین وظایف‏هنر است.
در فیلم جذاب کوتاه از گرمای احساس خبری‏نیست ما محیط فیلم زیبا کوتاه صد درجه زیرصفر است.
محتوای فیلـم کوتاه تنها اندیشه‏های‏ابتدایی ماست معلوم نیست ما که به‏اقتضای سنمان، در ابتدای راهیم چگونه ‏می‏خواهیم انتهای راه را به دیگران نشان‏بدهیم. می‏خواهیم در عرض پنج دقیقه جهان ‏و بشریت را نجات دهیم، غافل از اینکه فردی ‏که باید نجات یابد خود ما هستیم که در دام‏کوته‏فکری خودبزرگ‏بینی گرفتارشده‏ایم.
۵) سرمایه:
فیلم جالب کوتاه یعنی اینکه از هیچ فیلـم ‏بسازیم. عوامل و بازیپرهزینه را از میان‏دوست و آشنا گزینش کنیم. لوکیشنها رامحدود به چهاردیواری خانه خودمان یاهمسایه‏مان بکنیم، مواد خام را به حداقل‏برسانیم و زمان را در محدوده یک الی سه‏روز متوقف سازیم. فیلم جذاب کوتاه به مفهوم اینکه باجیب خالی فیلـم بسازیم. چرا؟ چون فیلم دیدنی ‏کوتاه سرمایه برگشتی ندارد، چون فیلـم ‏کوتاه حرفه ما نیست، تفننی است که هر چه‏کم تعرفه ‏تر باشد، خوبتر است.
۶) موقعیت اجتماعی:
فیلم جالب سازان فیلـم کوتاه دارای هیچ‏گونه‏موقعیت اعتبار اجتماعی نیستند. یک‏فیلم جالب ساز موفق فیلم دیدنی کوتاه معنایی ندارد.واقعا ً چه فرق ی وجود دارد بین یک‏فیلم دیدنی ساز خوب فیلم دیدنی کوتاه یک فیلم زیبا ساز بدفیلم جالب کوتاه؟ فیلم دیدنی ساز خوب ی به کجا می‏رسدکه فیلم زیبا ساز بد نیز بخواهد خودش را به آنجابکشاند؟ ترقی پیشرفت در فیلم جذاب کوتاه‏مسئله‏ای کاملاً ذهنی است چرا که باید پلکانی جهت صعود وجود داشته باشدوگرنه پیشرفت معنیش را از دست می‏دهد.جشنواره هرگز کافی نیست چرا که یک‏هنرمند جایزه خودش را از اجتماع بگیردوگرنه چک میلیونی و یک تندیس وتشویقهای دویست، سیصد آدم تنها غرورکاذب را در پی دارند و روح هنرمند راسیراب نمی‏کنند.
به همین دلیل است که تا تقی به توقی‏می‏خورد و کوره راهی باز می‏شود،فیلـم ساز فیلـم کوتاه به سر خود را به وادی‏فیلم دیدنی بلند پرتاب می‏کند تا با مخاطب واقعی‏روبرو شود.
… در نتیجه فیلـم کوتاه هیچ تعریفی رابرنمی‏تابد. فیلم زیبا کوتاه شیر بی‏یال و دم است‏که توجیه هستی‏شناختی ندارد. آش‏شله‏قلمکاری است که ظاهراً تنها و تنها به‏مذاق سازندگانش خوش می‏آید با این‏اوصاف فیلـم کوتاه به جایی نخواهد رسید.
اما معتقدم که می‏توان از این وضع‏اسف‏انگیز رهایی یافت. آشتی با مخاطب‏عام فقط راه نجات است برای رسیدن به‏این مقصود فیلم جالب کوتاه می بایست در ماهیت خوددست به تغییراتی بزند.
تماشاگر و مخاطب عام چنانچه از پول و خود تعرفه می‏کند، در عوض خواستارلذت و خوشگذرانی است و لذت نتیجه‏استفاده از داستان فرد .
اگر بتوانیم مخاطب عام را جذب کنیم،اکران خوب ی خواهیم داشت، اکران موفق ‏همچنین ارضای روح هنرمند برگشت‏سرمایه را در پی دارد و برگشت سرمایه به‏مفهوم امکان سرمایه‏گذاری است. با ورودسرمایه راه برای کار افراد متخصص‏باز می‏شود که پی آمد آن نیز ارتقا سطح‏کیفی فیلم جذاب ها خواهد بود که این خود اکران‏خوب ی را بیشتر از پیش تضمین خواهد کرد.
فیلم جذاب کوتاه می‏تواند همچون داستان‏کوتاه و فیلم جذاب کلیپها جایی جهت در دل‏مخاطب عام باز نماید به شرط آنکه در وهله‏اول مخاطب عام را هدف بگیرد در وهله ‏بعد دلمشغول مخاطب ویِژگزینشه نیز باشد.
این راهی است پر از سنگلاخ اما حتمـا ًپیمودنی است.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دکوراسیون فروشگاه و آرایشگاه آدینا

دکوراسیون فروشگاه و آرایشگاه آدینا مبلمان اداری آدینا ، با دارا بودن پرسنل متخصص در واحد …