خانه / مقالات / تحقیق فرصتها و تهديدهاي اقتصاد ايران

تحقیق فرصتها و تهديدهاي اقتصاد ايران

دكتر اديب افزود، چنانچه نسل قبلي كه ما باشيم نتوانيم جهت نسل جديد ايجاد اشتغال كنيم ، همان عبارت آقاي خاتمي خواهدبود كه گفته اند،

مشاوره پایان نامه کامپیوتر

مشاوره پایان نامه کامپیوتر,مشاوره پایان نامه کامپیوتر,مشاوره پایان نامه کامپیوتر

“انفجار اجتماعي خواهدشد”.به نظر من كشور ما به زودي غرق در مشكلات ناشي از اشتغال خواهدشد و مشكل ناشي از لشكر بيكاران تمام مسايل عمده كشور را تحت الشعاع قرار خواهد داد. چنانچه از من پرسش شود كه بلافاصله اولين مشكل كشور چيست جواب من اين است كه اولين مشكل اين خواهدبود كه درحال حاضر سالانه يك ميليون ۲۰۰ هزار نفر متولد مي شوند وبه زودي اين رقم حدود دوميليون نفر خواهدشد. زيرا سال قدیم تعداد۵۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسيده است به زودي اين رقم بايد به يك ميليون همسرداری برسد چون تعداددوميليون نفر به سن همسرداری خواهندرسيد.
يك به چهار
يكي ديگر از شاخصهاي اقتصاد ايران اين است كه بوروكراسي كه كار يك نفر را به چهار نفر سپرده است ، استعداد و بضاعت آن را ندارد كه براي نسل جوان كار ايجاد كند.زيرا ساختاري كه دارد اين اجازه را نمي دهد. پس اصلاح ساختار اداري طي دو سه سال آينده اجتناب ناپذير است . منظور از اصلاح ساختار اداري اين است كه چنانچه امروز كار يك نفر به چهار نفر داده شده است ، بايد سال آينده كار به سه نفر، در سه سال آينده به دو نفر ودر ۵ سال آينده به يك نفر، اين يعني ريزش نيروي آدم ي در بعد هزينه ها. در اين بوروكراسي كه كار هزارتومان با سه هزار تومان انجام مي شود، درصورت اصلاح ساختاربايد سه هزار تومان به دو هزار تومان ، طي چهار سال به ۱۵۰۰ تومان و ظرف ۵ سال به هزار تومان برسد.
اين ویرایش ساختار اداري با تعريفي كه گفته شد، دو يا سه سال آينده داوطلبانه اتفاق خواهدافتاد، درغيراين صورت نسل جوان با التهاباتي كه نشان خواهد داد، بازبینی ساختار را بر بوروكراسي دولتي تحميل خواهدكرد. درمورد ويژگي ديگر اقتصاد ايران بايدگفت ، ما در كشوري زندگي مي كنيم كه يك ساعت ونيم توليد مي كنيم اما۱۲۰ ساعت استفاده داريم . ممكن است سوال شود كه اين عدد چگونه بدست آمده است . بايد گفت در بوروكراسي دولتي ما، كارمندان اکثرا داراي سه فرزند می باشند اکثرا همسران ايشان شاغل نيستند، پس مي توان گفت بعد خانوار ۵ نفر است . اين ۵ نفر در ۲۴ ساعت ،میزان ۱۲۰ ساعت استفاده دارد درحالي كه بر اساس ميزان متوسط كار مفيد دربوروكراسي دولتي ايران تنها۱/۵ ساعت كار مي كند. به نظر من اين ساختار به پايان زمان تاريخي رسيده است ديگر قادر نيست به موجوديت اجتماعي خود ادامه دهد.
ممكن است بپرسيد چگونه است كه اين ساختار ۳۰ سال دوام آورده است و ديگرقادر به ادامه نخواهدبود. بايد گفت علت ايجاد چنين ساختاري اين است كه اين تداوم زياد بديهي بود. كشور آلمان سالها پيش آماري انتشار كرد كه براي آنكه ۲۰ ميليارد دلار ازمکان صادرات اهمیت افزوده داشته باشد، بايد ۲۰۰ ميليارد دلار صادرات داشته باشد.به عبارتي اهمیت افزوده ۲۰۰ ميليارد دلار صادرات ۲۰ ميليارد دلار است يعني ۱۰ درصد.

كشور ما در مقاطع سالهاي قدیم ۲۰ ميليارد دلار از محل درآمد نفت ، درآمد داشته است و اگر مي خواستيم اين رقم را از محل صادرات غيرنفتي بدست آوريم بايد ۲۰۰ميليارد دلار صادرات انجام مي داديم . درصورتي كه كل صادرات غيرنفتي ما در سال قدیم ۳ ميليارد دلار بوده است اختلاف آن با ۲۰۰ ميليارد دلار بسيار است . چرامي گوييم اين ساختار به پايان زمان تاريخي رسيده است . مي دانيم كه درآمد نفتي چنداني با وجود افزايش قيمت نفت وجود ندارد اما مردم ما دو سه علت را ناديده مي گيرند و تصور مي كنند كه درآمد نفتي عظيمي دركار است درحالي كه خبري نيست .توضيح اينكه چنانچه درآمد نفت سال جاري ايران را با سال ۱۳۵۴ مقايسه كنيم واقعيات درآمد نفت بهتر روشن تر خواهدشد. در سال ۱۳۵۴ درآمد نفتي ما۲۰ ميليارد دلار درسال ۷۸ اين رقم ۱۲ ميليارد دلار بوده است . امسال نفت پرهزینه تر شده است و ابه احتمال زیاد لاحدود ۱۸ ميليارد دلار درآمد نفتي خواهيم داشت اما اين م خواهدبود قيمت دوباره سقوط خواهدكرد.
برنامـه ريزي خوشبينانه

چنانچه برنامـه ريزي بسيار خوشبينانه اي جهت اقتصاد داشته باشيم و درآمد نفت را۱۸ ميليارد دلار درنظر بگيريم . اطلاع داريد كه خريدوفروش نفت در دنيا با نرخ دلار انجام مي شود. ما وقتي نفت را به فروش مي رسانيم ، دلار مي گيريم . در سال ۵۴ وقتي نفت به فروش مي رفت و دلار مي گرفتيم چنانچه مي خواستيم جهت مثال از آلمان كالا بخريم ، دلار را بايدمي داديم و مارك مي گرفتيم . در سال ۵۴، يك دلار معادل ۳/۶۵ مارك بود و چنانچه درآمدنفتي را كه در سال ۵۴، ۲۰ ميليارد دلار بود در ۳/۶۵ مارك ضرب كنيم مي شودحدود ۷۳ ميليارد مارك . پس درآمد ما در سال ۵۴ معادل ۷۳ ميليارد مارك بود. ولی سال جاري كه فرض مي شود درآمد نفتي ما ۱۸ ميليارد دلار باشد، اگر اين رقم را در ۲/۲ مارك “براي هر دلار” ضرب كنيم ، رقمي حدود ۳۶ ميليارد مارك بدست مي آيد كه نسبت به سال ۵۴ به ميزان زيادي كاهش يافته است . وقتي دولت درآمدهاي نفتي را به دلار اعلام مي كند، مردم متوجه قلت درآمدهاي نفتي نمي شوند. درحالي كه اگر درآمد نفتي ما به مارك اعلام شود، كاهش درآمدهاي نفتي ما معین تر مي شود. آقاي اديب پرسيد، آيا۳۶ ميليارد مارك سال جاري معادل ۳۶ ميليارد مارك سال ۵۴ در بازار آلمان قدرت خريددارد؟ كه جواب منفي است زيرا در اين برش زماني در خارج از ايران نيز تورم بوده است .
دكتر اديب گفت ، آمار نشان مي دهد كه اگر شاخصها را در آلمان ۱۰۰ فرض كنيم اين شاخص در سال قدیم ۱۹۸ شده است به عبارتي قيمتها در آلمان تقريبا دومساوی شده است . بهتر بگوييم ۳۶ ميليارد مارك سال جاري با قيمتهاي ثابت سال ۵۴، معادل نصف قدرت خريد آن سال مي شود يعني ۱۸ ميليارد مارك . بهتر چطور مي توان اين ساختارناسالم را پوشش داد.
چنانچه بخواهيم سهم سرانه هر ايراني را از نفت محاسبه كنيم بايد درآمد نفتي سال ۵۴ سال ۷۹ را بر جمعيت كشور تقسيم كنيم . در سال ۵۴، ۷۳ ميليارد مارك بر ۳۴ميليون نفر تقسيم مي شد تا سهم سرانه هر ايراني معین شود اما در سال جاري ۱۸ميليارد مارك بر ۶۰ ميليون نفر جمعيت تقسيم مي شود كه اين درآمد سرانه حدود ۱۱۰سال ۵۴ مي شود.
واقعيت اين است كه درآمد ما به دلار است دلار در مقابل ارزهاي معتبر سقوطكرده است كه اين براي كشور تك محصاما چون ايران چندان خوشايند نيست اما تورم نيز در خارج از ايران سنگين بوده است .
جوهره كلام در اينجا تنها يك عبارت است ، ما جهت مدتهاي طولاني ميهمان لاله هاي نفت بوديم و پيام بحث در اينجا اين است كه اين ميهماني به پايان رسيده است . اينكه كاريك نفر به چهار نفر داده شود يا كار هزارتوماني را به سه هزارتومان انجام دهيم ، اين اداره كردن نيست بلكه نام ضيافت دارد. و اين ضيافت به پايان رسيده است منطق اداره بايد جانشين منطق ضيافت شود.
آمار نفتي
دكتر اديب به آماري كه سه سال قبل از سوي وزارت نفت ارائه شده است اشاره كرد وگفت : در اين آمار آمده است كه اگر طي ۵ سال آينده ساليانه مبلغ پنج ميليارد دلار درصنعت نفت ما سرمايه گذاري نشود، به زودي با افت توليد روبرو خواهيم شد. يعني درسالهاي قدیم سرمايه گذاريهاي ضروری در ميادين نفتي صورت نگرفته است و ظرف سه سال قدیم سرمايه گذاري در بخش نفت كمتر از ۱/۵ ميليارد دلار بوده است . به جمله ديگر اگر همين اندازه از سرمايه گذاري را در بخش نفت انجام دهيم به زودي با افت توليدروبرو خواهيم شد.

سازمان جهان ي تجارت
مي دانيد كه اين سازمان در سال ۹۵ ميلادي در مراكش اعلام موجوديت كرد و ۱۳۵كشور در اين سازمان عضويت يافته اند ۳۵ كشور تقاضاي عضويت دارند. در اين ميان۱۲ كشور نه عضو اين سازمان شده اند و نه تقاضاي عضويت كرده اند. يكي از اين ۱۲كشور ايران بود. در اجلاسيه سال بعد كه در سنگاپور تشكيل شد ايران رسما تقاضاي عضويت داد. يازده كشور باقي مانده كشورهايي نظير افغانستان و سومالي هستند . ممكن است اين سوال طرح شود كه عضويت در سازمان تجارت جهان ي به قدري هزينه سنگين دارد كه ما نمي خواهيم عضو شويم ولی اگر عضو اين سازمان نشويم بايد بررسي كنيم درچه اردوگاهي قرار خواهيم گرفت . اطلاع داريد كه از ۱۱ دي ماه امسال يا از شروع سال جديد ميلادي اعلام شده است ، كشورهايي كه هنوز عضو سازمان تجارت جهان ي نشده اند چنانچه عضو نشوند، كشورهاي عضو مي توانند بر عليه كشورهاي غيرعضونرخ هاي تنبيهي وضع كنند و درموارد ي اين تعرفه ها تا ۶۰۰ درصد مي تواند وضع شود،اما نيازي نيست كه عليه ايران نرخ هاي ۶۰۰ درصدي وضع شود دربعضي موارد اگرتعرفه ۵درصدي وضع كنند ما ديگر قادر به صادرات نخواهيم بود. كشوري كه عضوسازمان تجارت جهان ي نشود ظرف ۵ سال آينده از اقتصاد جهان ي دور جدا مي شود.كشور ما در مقابل دوگزينه قرار گرفته است ، عضويت در سازمان تجارت جهان ي و يا انزوادر اقتصاد بين المللي . ما جز يك مورد، كالاي ديگري نمي توانيم صادر كنيم . زيرا وقتي عليه صادرات ما، نرخ هاي تنبيهي وضع شود، صادرات ما غيراقتصادي خواهدشد.وقتي سه سال قبل اتحاديه اروپا برعليه زعفران ما تعرفه تنبيهي ۶۰۰ درصد وضع كرد، ازوزير كشاورزي پرسش شد كه نظر شما در اين باره چيست ايشان گفتند ما اگر نخواهيم عضو سازمان تجارت جهان ي شويم بهتر است صادرات مواد كشاورزي را فراموش كنيم .

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

دکوراسیون فروشگاه و آرایشگاه آدینا

دکوراسیون فروشگاه و آرایشگاه آدینا مبلمان اداری آدینا ، با دارا بودن پرسنل متخصص در واحد …