خانه / تحلیل فیلم های ماهواره ای / ویدئو های ماهواره ای چه چیزی را ترویج می دهند ؟

ویدئو های ماهواره ای چه چیزی را ترویج می دهند ؟

ویدئو های ماهواره ای چه چیزی را ترویج می دهند ؟

تاثیرات شبکه های ماهواره ای روی بنده ی ایرنی میگذارند

چقدر ایـن شبکه ها را مشاهده می بکنید ؟ آیا با آنها احساس همذات پنداری دارید؟

جهان ی تکنولوژی امروزی پر هست از شبکه های آنلایـن و آفلایـن تلویزیونی؛ شبکه هایی که حتی چنانچه عمر خود را تقسیم بر میزان دقایق پخش همه آنها بکنید باز کم می آورید. اما چقدر از ایـن شبکه ها از جنس ما می باشند و یا می توانند باشند؟

پشت سر ایجاد هر شبکه ای فلسفه ای یا به عبـار ت درست تر نیت و یا هدفی پنهان هست هدفی که تمام استراتژی ها و تاکتیک و تنکنیک های آن رسانه بر طبق آن تنظیم و معین می گردند و با کمی ظریف نگری می توان ایـن مسائل را فارغ از متن؛ اسناد و آیین نامه های داخل ساوقتی از دل گفتمان و حتی ظاهر برنامه ها به دست آورد.

برون داد یک رسانه ماحصل همه کار های اهالی آن بر پایه اندیشه ات اشخاص و آیین نامه های مصوب هست و می توان تحلیل و نقد یا مثبت و بد بودن عملکرد شبکه را از طریق متن و فرامتن هایی که بر صفحه های نمایش نقش می بندند؛ مورد نقد و ارزیابی قرار داد.

تمام آنچه را که از یک رسانه نمایش داده می شـود و شما مشاهده می بکنید در صورتی که حتی خود را به عنوان یک ببیننده صرف محسوب نکنید و آگاهانه و با فیلتر های ذهنی مناسب در مقابل تلویزیون نشسته باشید؛ می تواند بر روی ذهن شما اثر گزار باشد. که ایـن اثر بسته به شرایط داخلی ( باورها و..) و بیرونی (محیط) فرد دارای تاثیرات مفرق است . اما چند نفر از بینندگان شبکه های ماهواره ای و حتی شبکه های داخلی خودمان با ایـن دقت و با آگاهی به تماشای برنامه ها می نشینند.

تکرار پیغام اثر خود را خواهد گذاشت و جادو می نماید . حتی با وجود تکثر رسانه ای در عصر حاضر تکرار پیغام هنوز دارای اثر است و می تواند باورها را تقویت؛ کلا ح و یا حتی ایجاد نمایـد .

 ایـن شبکه ها چه چیز هایی را تکرار می کنند؟

اکثر ایـن شبکه ها کار خود را بروی وظیفه سرگرمی تنظیم کـرده اند حتی برنامه های خبری آنها بعضی وقتها با حالت سرگرمی نمایش داده می شـود ( مثل دکتر کپی) . شبکه هایی مثل بی بی سی و… که رویکرد مهم آنان خبر رسانی هست فارغ از شیطنت های خبریشان از رویکرد سرگرمی چه در غالب اطلاع رسانی؛ برنامه های ورزشی و هنری و.. چه پخش فیـلم   عقب نمانده اند.

تکرار پیغام اثر خود را خواهد گذاشت و جادو می نماید . حتی با وجود تکثر رسانه ای در عصر حاضر تکرار پیغام هنوز دارای اثر است و می تواند باورها را تقویت؛ کلا ح و یا حتی ایجاد نمایـد

در واقع در برآیند کلی عملکرد بیشتر شبکه های فارسی زبان ماهواره ای؛ شکل ظاهری کارها در غالب سرگرمی ارائه می شـود و الا هدف مهم فراتر از یک سرگرم سازی صرف هست و آنها برای اثر بر اذهان در راستای وظایف هدایت و رهبری و تبلیغات ایـن پوسته را انتخاب کـرده اند. انتخاب زیرکانه ای که در جنگ نرم امروز به خوبی جواب خواهد داد. اکثر ایـن شبکه ها بیشتر بر روی ایتم هایی چون فیـلم و سریال؛ موسیقی و جنگ اصرار می کنند تا از ایـن طریق با درگیر کردن احساسات مردم؛ پیغام های خود را ناخودآگاه تزریق کـرده و به تدریج سبک زندگـی ؛ باور و منش  و رفتار مردم را مورد تغییر قرار دهند.

پیغام هایی که ایـن شبکه ها تکرار می کنند؛ تکثر گرایی؛ پاک بودن دل؛ خیانت؛ رابطه های بی قد و شرط؛ لذت جویی؛ استفاده گرایی و در ابعاد دیگـر می گساری؛ رقص؛ …. است .

اما با وجود آشکار بودن بیشتر ایـن پیغام ها که نه از نظـر سیاسی بلکه از نظـر اخلاقی دارای تناقض با فرهنگ ملی و دینی ما است عده ای از هموطنان با ایـن ادعا که ما با آگاهی پای ایـن برنامه ها می نشینیم و ایـن مسائل اثری در ما ندارد بدون هیچ چهارچوبی به استقبال ایـن شبکه ها می روند. اما بدین نکته دقت ندارند که حتی  با داشتن سواد رساته ای بالا و وجود فیلترهای معین و مثبت در ذهن؛ نمی توان از اثرات غیر مستقیمی که در مسیر ایـن پیغام رسانی است؛ مصون ماند. چه بسا بیشتر ایـن کسانی که فکر می کنند آگاهانه در مقابل ایـن شبکه ها نشسته اند و در حالی که ایـن تنها یک تلقین غلط هست و چهارچوب ذهنی آنها کاملا مساعد اثر پذیری است . در واقع حتی چنانچه شما به دید منتقد به ایـن شبکه ها بنگرید  با دقت به اصول روانشناسی بایستی مراقب اثر ناخودآگاه  و نرم ایـن شبکه ها در دراز مدت باشید.

بایستی دقت داشت جدا از تعلت مخاطب با رسانه در حالت معکوس آن یعنی تعلت رسانه با مخاطب؛ حتی چنانچه ایـن شبکه ها به دنبال پیغام رسانی خاصی نباشند و صرف سرگرم سازی را مد نظـر داشته باشند به سبک زندگـی مخاطبان شکل خواهند داد؛ مخاطبانی که نه تنها بی میل نیستند بلکه به استقبال ایـن شبکه ها می روند.

پیغام های رسانه ای شبکه های غربی روحی وامیزان مبتنی بر اصول اومانیسم و لیبرالیسم در خود دارند و پیغام های ساخته و منتشر شده در هر قالبی از ایـن شبکه ها انسان را به یک مقصد نهایی خواهد رساند در واقع شما چنانچه چه شبکه های متفاوت را مشاهده بکنید اما درگیر یک تکرار می باشید تکراری که هر چند برنامه ریزی نشده هست اما به دلیل روح وامیزان بایستی گفت نمی توان از جادوی تکرار گریز داشت که به صورت تزریقی سبک زندگـی و اهداف ایـن شبکه ها را در بدنه مخاطبان تزریق خواهد کرد  و در داخل مکملی چون سینمای فارسی بدان کمک خواهد کرد. اما از کسانی که با توجیه عدم اثر پذیری؛ خود را در زمره مخاطبانی فعال می پندارند؛ بایستی پرسید ایـن شبکه ها چه چیزی را ترویج می کنند؟ و چه چیز ایـن شبکه ها اصولا مقصود تماشای آنان است؟

آیا من و تو فرهنگ ملی ما را ترویج می نماید ؟

آیا برنامه بفرمایید شام بر موازین اخلاقی ما استوار است؟

زن های فارسی وان مطابق با الگوی ایرانی اسلامی ما می باشند ؟

خیانت و لاابالی گری در سنت ما جای دارد؟

شراب عضوی از مهمـان ی های ما است؟

روابط با نامحرم امری پسندیده است؟

ترویج همجنس گرایی بر طبق اصول انسان ی است؟

مد  و استفاده گرایی بر طبق اصول اقتصادی است؟

حتی چنانچه شبکه های داخلی در جذب ما موفق نباشند و رسانه ملی را سرگرم کننده نپنداریم. هیچ توجیه ای وجود ندارد که ما خود را در مساوی چنین شبکه هایی قرار دهیم

آیا جواب ایـن پرسش ها که به طبع بد می باشند؛ پیغام هایی از جنس فرهنگ دینی و ملی ما را در بردارد؟ آیا صرف سرگرمی می تواند دلیل ی باشد که ما خود را در معرض چنین محتواهایی قرار دهیم؟؛ حتی چنانچه شبکه های داخلی در جذب ما موفق نباشند و رسانه ملی را سرگرم کننده نپنداریم. هیچ توجیه ای وجود ندارد که ما خود را در مساوی چنین شبکه هایی قرار دهیم با هر دلیل ی که باشد از جمله عدم مناسب بودن برنامه های رسانه ملی؛ کنجکاوی؛ آگاهی از  رویدادهای جهان و…. .

سرگرمی با رسانه های دیگـر در بسیاری اوقات بهتر از نشستن بی هدف و ظاهرا هفمند در پای ماهواره است؛ حالتی که  شما کنترل ذهن خود را در دست شبکه هایی دادید ولی می پندارید کنترل در دست شماست!

چند درصد شبکه های ماهواره ای که مخاطبان فارسی آن را می بینند هدفی غیر از جنگ نرم دارند؟ و چند درصد از مخاطبین آگاهانه و با فیلترهای مناسب ذهنی پای ایـن شبکه ها می نشینند؟ چقدر ماهواره ها مقصر می باشند ؛ چقدر ما و چقدر رسانه ملی؟

تحلیل کوتاهی بر شبکه های مشهور ماهواره

تحلیل کوتاهی بر شبکه های مشهور ماهواره

هفت شبکه ماهواره ای که هرکدام به صورت زیرکانهای بخشی از مخاطبان را هدف قرار گرفته اند و همین ۷ شبکه به عنوان رقیبی جدی برای سازمان عریض و طویل صدا و سیما و شبکه های بی شمار ایـن سازمان قرار گرفته اند.

بدون شک در نوروز سـال ۷۹ که اولین شبکه ماهواره ای فارسی زبان به شکل غافلگیرکننده و بدون اطلاع مدیران آن در ایران قابل دریافت شدو کمتر کارشناس و مسئولی گمان می برد که بعد از ۱۳ سـال ایـن شبکه های ماهواره ای بتوانند ایـن گونه بر افکار عمومی تاثیرات کنترل نشده خود را بر جای بگذارند و به یکـی از سوژه های با ارزش کشور تبدیل شود. حدود ۱۳ سـال از آن زمان که مجری شبکه «IN Tv» از ارتباط یک شهروند اصفهانی با ایـن شبکه شوکه شده بود و با تعجب و بهت یک سیب را از پای شبکه خودش نشان داد و از او پرسید «چنانچه الان مرا می بینی بگو که در دست من چیست؟!» می گذرد و ایـن روزها شبکه های جدیدی در فضای لایتناهی ترکتازی می کنند. «۷ قلوی مهاجم» ممکن است برترین تعبیری باشد که بتوان برای شبکه ها به کار برد. هفت شبکه ماهواره ای که هرکدام به صورت زیرکانهای بخشی از مخاطبان را هدف قرار گرفته اند و همین ۷ شبکه به عنوان رقیبی جدی برای سازمان عریض و طویل صدا و سیما و شبکه های بی شمار ایـن سازمان قرار گرفته اند…

پی ام سی PMC

pmc

دقیقا ۱۰ سـال پیشو وقتی که شبکه های ماهواره ای در تسخیر کسانی مثل امیر قاسمی و شب خیز بودند یک شبکه ۲۴ ساعته موسیقی بسیار بیسر و صدا پا به عرصه رقابت گذاشت. تا پیش از ایـن روال ایـن بود که مجری های شبکه هایی مثل طپش و پن ساعت ها کنار مهمـان انشان بنشینندو از هر دری حرف بزنندو خاطره بازی کنندو بینندگان با آن ها ارتباط تلفنی بگیرند و حرف های آن ها به صورت زنده روی «ایر» برود. درایـن بین گاهگداری کلیپ های بیکـی فیت موسیقی پخش می شد و بقیه ساعت روز همـان برنامه ها تکرار می شد. شبکه پی ام سی اما بدون استفاده از هیچطور مجری با الگو برداری از شبکه های مشهور ی مثل MTv برنامه های خود را به پخش کلیپ های داخلی و کلیپ های روز خارجی (که تا پیش از آن عملا در شبکه های ایرانی پخش نمی شد) اختصاص داد. شکستن بعضی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی توسط شبکه های ماهواره ای جامعه ایران دقیقا از همین زمان شروع شد. تا پیش از تاسیس ایـن شبکهو نمایش شکل هایی ویِژه از پوشش و بعضی صحنه ها تابویی بزرگ به حساب می آمد که اصولا یپ های ایرانی وجود نداشت و کلیپ های خارجی نسبتا از شبکه های فارسی زبان پخش نمی شد. ایـن شبکه اما با نمایش کلیپ های خارجی قبح شکنی خود را شروع کرد و بعد از مدتی کلیپ های ایرانی حتی از نمونه های خارجی سبقت گرفتند! از مهرداد اسماعیلی کیا به عنوان مدیر شبکه PMC نام برده خواهد شد که یکـی از ثروتمندان مقیم دوبی محسوب خواهد شد. او شرکتی را به نام KIAMAX افتتاح کـرده و همین طور در پروژه هایی از قبیل مجله PMC Magazine و مجله T۳ و موسسه مالی ضامنو آژانس هواپیمایی کلاب پرشیاو محصولات آرایشی Qmax و کنسرت های PMCevent وهمین طور مجله گلچین سرمایهگذاری کـرده است . ممکن است کمتر کسی بداند کیا مکس حدود چهار سـال پیش شبکهای جدید به نام لایو کازینورا بر روی ماهواره هاتبرد افتتاح کرد که قرار بود اولین قمار مسکن تلویزیونی ایرانی (!) باشد اما بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از کار خود به دلایل نامعلومی به کار خود انتها داد. مدیریت ایـن شبکه چراغ خاموش حرکت می نماید و به همین دلیل شایعات زیادی در مورد وابستگی های او به داخل کشور مطرح خواهد شد. برنامه های ایـن شبکه در ایام سوگواری قطع خواهد شدو کلیپ های دارای مضامین سیاسی اجازه پخش از ایـن شبکه را ندارندو اکثرا رنگ پارازیت را به خود نمی بیند و تا سـال های سـال ایـن شبکه تنها در محدوده ایران پخش می شد و ایرانیان ساکن اروپا و آمریکا از وجود چنین شبکهای بیخبر بودند! با ایـن وجود شبکه PMC که مرکز آن در ابتدا در هلند بود و پس به دوبی نقل محل کرد نسبت به بقیه شبکه ها همچنان پیشرفته محسوب خواهد شد .ایـن شبکه با خوانندگان به اصطلاح زیر زمینی ایران رابطه دارد و به عنوان یکـی از شریک های تجاری موسسه آونگ که در لس آنجلس واقع شده با خوانندگان لس آنجلسی کار می نماید و در واقع نبض موسیقی غیر رسمی داخل و خارج از کشور در دستان ایـن شبکه قرار گرفته است . یکـی از نکته های لایـن حل دیگـر پی ام سی آن است که هر زمان یک خواننده زیرزمینی داخل ایران تصمیم می گیرد مجوز دریافت نماید و سلسله مراتب و پروسه زیاد اخذ مجوز را تا انتها طی می نماید و ناگهان ایـن شبکه یک کلیپ از ایـن خوانندگان پخش می نماید و سیر اخذ مجوز آن ها به تعویق می افتد!

بی بی سی فارسی BBC Persian

bbc persian tv

دقیقا در وقتی که هیاهوی شبکه های سیاسی ماهواره ای محدود به شبکه های کُند و خستهای مثل صدای آمریکاو کانال وانو پارس و … می شد ناگهان شبکه تازه نفس بی بی سی فارسی در دیماه سـال ۸۷ از راه رسید. سه سـال پیش از شروع به کار ایـن شبکه بود که وزیر زمان خزانهداری یا دارایی انگلستان پرده از راه اندازی ایـن شبکه برداشت. گوردون براون (که در آن زمان وزیر دارایی بود و پس به مدت سه سـال در سمت نخست وزیری انگلیسی کار کرد) در پاییز سـال ۲۰۰۶ میلادی اعلام کرد که بودجه ای معادل ۱۵ میلیون لیره استرلینگو نزدیک به ۲۲ میلیون دلار در سـال و برای راه اندازی بخش فارسی تلویزیون بی بی سی اختصاص داده است . در پی گذشت نزدیک به سه سـال از ارایه طرح تاسیس تلویزیون فارسی زبان بی بی سی و بعد از ماه ها آموزش و آزمون برای جذب نیرو از رسانه های ایرانی سرانجام ساعت پنج بعدازظروزانه چهارشنبهو ۲۵ دی ماهو ایـن تلویزیون کار خود را شروع کرد. ایـن شبکه کوشش کـرده بود هرآنچه که دیگـر شبکه های ماهواره ای سیاسی در خود نداشتند یک جا جمع نماید . استفاده از مجریـان و خبرنگاران خوش سیماو جوان و پیشرفته که بعضی از آن ها از داخل کشور به آن شبکه رفته بودند سبب شد تا مدیران ایـن شبکه همه اهداف سیاسی خود را در ظاهری جذاب ادامه دهند. در ایـن شبکه قرار نیست خط فکری سیاسی بنیانگذاران ایـن شبکه به صورت مستقیم بیان شود و ایـن بـار سنگین به عهده مهمـان ان به ظاهر موجه برنامه های خبری و بقیه برنامه های به ظاهر فرهنگی و مستند ایـن شبکه است تا بی بی سی فارسی هیچ گونه جهتگیری مستقیم نداشته باشد. ایـن شبکه کوشش کـرده از نقاط ضعف شبکه هایی مثل VOA استفاده کـرده و تا آنجا که ممکن است خود را به مردم ایران نزدیک نشان می دهد و از ایـن طریق اثرگذاری ایـن شبکه بالاتر رفته است . برنامه های چند ساعته برای مناسبت های مختلفو نمایش ویدئو های مستندسازان داخل کشورو اشراف نسبی به موضوعات اجتماعی روز مردم (به خاطر استفاده از نیروهای جوان و آپ تو دیت) و همین طور پاتک های زیرکانه ایـن شبکه به رقیب دیرینه خود یعنی آمریکا در قالب خبرها و گزارش ها چهرهای جذابتر برای مخاطبان ارائه می نماید . بی بی سی فارسی کوچکترین اتفاقات روز کشور را در کمترین لحظه پوشش می دهد و با دقت به اتفاقات روزو ساعت پخش و ویِژه برنامه های خود را تغییر می دهد تا مخاطبان زیادتری را به سمت خود جذب نماید . بی بی سی فارسی اما دارای جهت گیری عیان سیاسی است که گاه به خاطر سنت مرسوم شبکه جهان ی بی بی سی به نتایج غیرمنتظرهای ختم خواهد شد. مثل وقت ی که یک مقام اخوان المسلمین مصر در پشتیبانی از رهبر انقلاب ایران با صراحت و قاطعیت حرف کرد و یا وقتیکه مهاجرانی در جواب به لاطائلات نتانیاهو آنچنان آتشین و انقلابی موضع گرفت که مجری بی بی سی هول شد!

صدای آمریکا VOA

voa_persian_id_290512a

صدای آمریکا یکـی از قدیمی ترین شبکه های سیاسی فارسی زبان محسوب خواهد شد که بخش فارسی آن از سـال ۷۵ شروع به کار کـرده و با وجود کوشش های بیشماری که انجام داده اما همچنان در محدوده مخاطبان سنتی خود محصور شده و در جذب بقیه مخاطبان ناکام بوده است . ایـن شبکه که گفته خواهد شد با بودجه ۷۵ میلیون دلاری سنای آمریکا مشغول به کار است در چند سـال اخیر با مسائل داخلی زیاد مواجه بوده و همین موضوع سبب شده تا ریزش شدیدی در مخاطبانش احساس نماید . صدای آمریکا در برنامه های خود همـان ژست حداقلی بیطرفانه رقیباش یعنی بی بی سی فارسی را ندارد و نقش یک اپوزیسیون سلطنت طلب را بازی می نماید . اکثرا اشخاص مسنتر و یا تندروتر مخاطبان ایـن شبکه می باشند . مدیران ایـن شبکه کوشش های بی شماری برای جذب بقیه اقشار انجام دادند اما در نهایت در رقابت با بی بی سی بازی را واگذار کردند. حدود سه سـال پیش بود که دعواهای داخلی ایـن شبکه به اوج خود رسید و اکثر مجریـان و کارمندان ایـن شبکه در اعتراض به سانسورو مسائل مالی و تبعیض اخراج شدند. جمشید چالنگی یکـی از ایـن اشخاص بود که بعد از سـال ها کار در برنامه تفسیر خبر کنار گذاشته شد و بعد از ایـن اتفاق در صفحه خودش در فیس بوک نوشت: «یکـی از دلایل تعلیق و پس اخراج من از VOA پرسش از مدیران ایـن شبکه به خاطر کم کردن زمان برنامه و پس گرفتن ایـن برنامه از من بوده است . فضای حاکم بر شبکه صدای آمریکا آکنده از تبعیض و فساد اداری بود و من در یک جلسه که با مسئولان ارشد صدای آمریکا داشتم ایـن مورد را به آنها گفتم. سوء مدیریت در بخش فارسی صدای آمریکا سبب شده است تا وضعیت کنونی ایـن شبکه مثل فضای حاکم بر ادارات شوروی سابق شود. مدیران سطوح بالای مدیریتی در صدای آمریکا به من قول دادند که به خاطر اظهارات من هیچ انتقام جویی از من صورت نگیرد اما مدیران بخش فارسی از جمله رامین عسگرد تحمل ایـن انتقادات را نداشتند.» جذاب آنجاست که مدیر شبکه جم که خود کارنامه پرسش برانگیزی دارد در نامهای دست به افشاگری دربـار ه مدیران ایـن شبکه زده و از سانسور حرف هایش در ایـن شبکه خبر داده است . فروردین سـال ۸۶ یکـی دیگـر از اتفاقات جنجالی ایـن شبکه رخ داده و مجری صدای آمریکا در مصاحبه تلفنی با ریگی او را رهبر جنبش پایداری مردم ایران خطاب کرد!

من و تو Manoto

Manoto-Logo1

آبان سـال ۸۹ شبکهای روی ایر رفت که بسیار زود به عنوان یکـی از مهاجمان پر قدرت شبکه های ماهواره ای به ایران شناخته شد. در روزهای اولیه تاسیس من و تو ایـن شبکه در حالی که اکثر ساعت نماید اکتور برنامه هایش خالی بود با راه اندازی آکادمی موسیقی راه یک سـال ه را در عرض یک ماه طی کرد و توانست مخاطبان زیادی را به سمت خود جذب نماید . در ابتدا حساسیت ها روی ایـن شبکه آنچنان نبود اما بعد از آکادمی و شروع برنامه های تازه ایـن شبکه خط فکری آن معین شد. شبکه من و تو که دقیقا از همـان اصول و ترفندهای پیشرفته بی بی سی فارسی استفاده می نماید با مطالعه روی خلأ های برنامهسازی در داخل کشور قوت خود را بر پوشش ایـن حفره ها قرار داده است . من و تو انرژی خود را روی برنامه های ایـن ترتیمنت و سرگرمی گذاشت و به عنوان مکمل شبکه بیبی سی فارسی درآمد. در برنامه های ایـن شبکه از نشان دادن مستقیم روابط بی بند و بـار و شکستن افراطی هنجارهای اجتماعی مثل شبکه های فارسیوان و جم خبری نیست و همه چیز در لایه های زیرین دنبال خواهد شد. شبکه من و تو زیرکانه می کوشد اعتماد مخاطبانش را به عنوان یک شبکه خانوادگی مفرح کسب نماید . در هیچ یک از برنامه های ایـن شبکه سبک دیگـر زندگـی به صورت مستقیم تبلیغ نخواهد شد اما برنامه هایی مثل بفرمایید شامو من و تو پلاس و آکادمی موسیقی و… نوعی دیگـر از سبک زندگـی و در تعارض کامل با آن چیزی که در رسانه های رسمی ما عرضه خواهد شد تبلیغ خواهد شد. موسیقی پاپو سینمای روزو مجری های جوان و خوش لباس ونمایش جاذبه های زندگـی مدرن و غربی و نمایش هدفدار از نوستالژی های دهه ۵۰ مهمات ایـن شبکه برای تاثیرگذاری بر طبقه متوسط می باشند اما نکته جذاب بال و پر گرفتن تدریجی برنامه های سیاسی از اتاق خبر گرفته تا تک برنامه های مرتبط با تاریخ سیاسی و اقتصاد سیاسی است…. اتاق خبر من و تو به صورت تدریجی از سایه بیرون آمد و با خط فکری ویِژه و نیم نگاهی به سلطنتطلبان جهت گیری خودش را نشان داد. در مستندهای تاریخی ایـن شبکه با چشم پوشی بر بخش های عمدهای از واقعیت هاو تصویری دلخواه از مدیران سلطنت طلب ایـن شبکه از روایت های تاریخی را به نمایش گذاشت. ایـن شبکه سلسله مصاحبه هایی با خوانندگان مطرح لس آنجلسی انجام داد و محور همه ایـن گفتوگو ها مضامین سیاسی و زندگـی در به اصطلاح تبعید بود… شنیده شده با آرام شدن فضای سیاسی ایران ایـن شبکه قصد دارد در شش ماهه دوم سـال تمرکز خود را روی همـان برنامه های سرگرم کننده بگذارد. ایـن مجموعه تلویزیونی در ۲۸ اکتبر سـال ۲۰۱۰ در لندن توسط کیوان و مرجان عباسی که زن و شوهر می باشند راه اندازی شد. کیوان عباسی فرزند دوم فریبرز عباسی است که مالکیت و مدیریت تلویزیون پارس در آمریکا و شبکه غیر اخلاقی Hostlertv در کانادا را بر عهده داشت. کیوان عباسی مدتی مدیریت شبکه سیاسی فارسی زبان آزادی را برعهده داشت که کسانی مثل رضا فاضلی و بهروز صوراسرافیل در آن بودن داشتند. فاضلی و صوراسرافیل بعدها به دلیل اختلافاتی که بین کیوان عباسی و آنها به وجود آمدو از ایـن شبکه جدا شدند. شبکه آزادی بعد از مدتی به دلیل ضعف محتوا و پایین بودن کیفیت و عدم جذب مخاطب تعطیل شد. بعد از مدتی کیوان کار خود را در فضای ایـن ترنت شروع و شبکه «ببین تی وی» را راه اندازی کرد. ایـن شبکه که تنها از طریق ایـن ترنت قابل رویت بود با همکاری رها اعتمادی (بنی اعتماد)و تیام بصیر و تعدادی چند از دوست ها آنها تا مدتی کار داشت و توانست مخاطب ویِژه خود را جذب نماید اما به دلایل متفاوت ایـن کار به سرانجام نرسید و بعد از مدتی ببین تی وی تعطیل شد. چند سـال بعد او شبکه من و تو را که گفته خواهد شد با بودجهای در حدود ۴۰ میلیون دلار که از طرف دولت انگلیس تامین می شد راه اندازی کرد.

فارسی وان Farsi 1

farsi1

در وقتی که شبکه های ماهواره ای تمام تمرکز خود را بر پخش برنامه های سیاسی و موسیقی گذاشته بودند ناگهان شبکهای از راه رسید که تصیم گرفت خلأ وجود ویدئو و سریال در شبکه های ماهواره ای را پر نماید . تا پیش از ایـن شبکه ام بی سی پرشیا با پخش ویدئو با زیرنویس فارسی بخشی از ایـن مخاطبان را از آن خودش کـرده بود اما فارسی وان با تمرکز بر دوبله سریال ها و ویدئو ها مخاطبان زیادی را به سمت خود روانه ساخت. ایـن شبکه اما بر خلاف ام بی سی پرشیا پخش سریال های درجه ۲ و ۳ را دستور کار خود قرار داد و ساختارشکنی در زمینه روابط اجتماعی شاه بیت همه برنامه های ایـن شبکه بود. فارسیوان ایـن هنجارشکنی را قدم به قدم انجام داد. ایـن شبکه هر چه جلوتر رفت نمایش سریال های دارای مثلث و مربع های عشقیو روابط زنان و مردان متاهل و فرزندان نامشروع در آن پررنگ و پررنگتر شد. دوبله های ایـن شبکه در ابتدا بسیار ضعیف بودند و در افغانستان انجام می شد اما بعد از مدتی بر مهارت دوبلورهای آن افزوده شد. گفته خواهد شد بعد از انتقاداتی که به دوبله ایـن شبکه وارد شد شبکه ماهواره ای جم اقدام به دوبله ویدئو های ایـن شبکه کرد که بعد از ظهور اختلافات شدید بین مدیران جم و فارسی وان ایـن همکاری قطع شد. فارسی وان حاصل سرمایه گذاری مشترک گروه موبی و شرکت نیوز کورپوریشن است . گروه موبی در سـال ۲۰۰۲ توسط سعد محسنیو استرالیایی افغان تبـار و خواهر و دو برادرش تاسیس شد و شرکت نیوز کورپوریشن متعلق به فردی به نام روبرت مرداک امپراتور رسانهای است که چهارمین مرد ثروتمند آسیاست . روبرت مرداک دارای ۶۰ شبکه تلویزیونی به ۱۳ زبان متفاوت استو که روزانه حداقل ۳۰۰ میلیون مخاطب را به خود جلب می نماید . همین طور مسئولیت ۱۰۰ روزنامه و مجله معتبر؛ همچون دیلیتلگرافو والاستریت ژورنالو تایمزو ساندیتایمزو نیویورکپست و شبکه های خبری مشهور ی؛ همچون فاکسو فاکسنیوز و اسکایـن یوز و سایت هایی همچون «مای اسپیس» بر عهده ایـن فرد است . ۱۰ میلیون دلار رقمی است که گفته خواهد شد برای راه اندازی ایـن شبکه هزینه شده و شبکه زمزمه از دیگـر شبکه های متعلق به ایـن امپراتوری است . شبکه فارسیوان بسیار پیچیده عمل می نماید . در ظاهر هیچ نشانی از مخالفت با آموزه های ارزشی و دینی نشان نمی دهد و حتی برای مناسبت های ویِژه مذهبی پیغام تبریک و تسلیت می دهد اما سریال های نشان داده شده در ایـن شبکه چیز دیگـر ی را نشان می دهد. از سینا ولیالله به عنوان یکـی از ساخته کنندگان و مدیران مهم فارسیوان نام برده خواهد شد و در کنار او سارا رهبری به عنوان معتمد مرداک به عنوان مسئول خرید سریال و هماهنگی برای دوبله در شبکه فارسی وان مشغول به کار است .

جم تیوی GEM TV

GEM-TV

شبکه جم در سـال ۸۶ کار خود را با تمرکز بر موسیقی و کلیپ آغار کرد و به عنوان رقیب مهم شبکه پی ام سی درآمد اما بعد از مدتی سبک کاری خود را به سرگرمی و پس سریال تغییر داد. از سعید کریبین به عنوان موسس و مدیر مهم شبکه جم نام برده خواهد شد. او در سـال ۷۷ در رادیو صدای ایران در لس آنجلس شروع به کار کرد و به ایـن ترتیب اولین کار رسانهای او رقم خورد. او بعد از حدود دو سـال کار در ایـن رادیو از آن جا نقل محل کرد و چند سـال ی را در شبکه های متفاوت لس آنجلسی سپری کرد. بعد از آن بود که برادران کریبین تصمیم گرفتند برای تجارت به دوبی نقل محل کنند و از ایـن طریق روابط زیادی با اشخاص داخل کشور پیدا کردند. سعید کریبین با رابطه ات داخلی خودو سهامدار مهم سه شرکت بزرگ در تهران به نام های آپولونیا کالجو دبلیو آیپی و گروه طلایی آسیا شد و از آن ها شعبه هایی در کشورهای دیگـر تاسیس کرد. همه ایـن عوامل دست به دست داد تا کریبین ایـن شبکه را از سـال ۲۰۰۶ میلادی با شعار «جم همه شما را دوست دارد» راه اندازی نماید و به عنوان یکـی از شبکه های تلویزیونی «گروه موسیقی و سرگرمی عمومی» (General Entertainment and Music Group) با محتوای برنامه هایی مثل ویدئو های سینماییو مجموعه ها و سریال های تلویزیونیو مستندهای تلویزیونیو برنامه های آموزشی و بقیه برنامه های سرگرم کننده جهان کار خود را شروع کرد. «گروه موسیقی و سرگرمی عمومی» دفاتری در شهرهای دوبیو لندنو کوالالامپور و لس آنجلس دارد و عمده کار خود را بر تغییر سبک زندگـی ایرانی ها قرار داد. در واقع شبکه من و تو ورژن بزرگتر و پیشرفته تر از ایـن شبکه است و شبکه جم جزو اولین شبکه های ماهواره های بود که اساس کار خود را بر سبک زندگـی گذاشت. با روی کار آمدن شبکه فارسی وان رابطه ایـن شبکه با جم بسیار مساعد شد و سارا رهبری به عنوان مهره کلیدی فارسی وان به صورت همزمان در شبکه جم مشغول به کار شد و حتی گفته خواهد شد مرداک بخشی از سهام جم را خریداری کرد. در عوض مدیر ایـن شبکه به نیروهای فارسی وان قول داده بود که با رابطه ات خود امکان تردد آنها به داخل کشور را فراهم نماید . ایـن شبکه بعد از چند سـال کار در زمینه موسیقی و سرگرمیو کانال دیگـر ی برای پخش سریال راه اندازی کرد که بر خلاف فارسیوان که از ویدئو های آمریکای لاتین استفاده می کرد پخش ویدئو های ترکیهای را در دستور کار خود قرار داد. عشق ممنوعو ازلو عشق و جزاو حریم سلطانو عمر گل لاله و… از جمله سریال هایی بودند که مخاطبان بی شماری را جذب کردند و نام شبکه «جممووی» را بر سر زبان ها انداخت. همه ایـن اتفاقات سبب شد تا شبکه جم ناگهان رشد نماید و تعداد شبکه های خود را به ۱۰ شبکه افزوده شدن داد اما مدتی بعد با ظهور اختلافات شدید بین سارا رهبری و سعید کریبین همه چیز نقش بر آب شد. سارا رهبری از شبکه جم بیرون آمد و با ایـن اتفاق تعداد کانال های ایـن شبکه و کیفیت برنامه های آن کم شدن چشمگیری پیدا کرد. مدیر شبکه جم از آن دسته کسانی بود که کوشش می کرد چراغ خاموش حرکت نماید اما در یکـی و دو سـال اخیر افشاگری های زیادی در صفحه فیسبوک ایـن فرد و مدیران شبکه فارسیوان به وجود آمد و سبب شد تا سویه های دیگـر ی از هویت ایـن اشخاص آشکار شود.

شبکه AAA

زمان-پخش-برنامه-های-شبکه-AAA-Family

شبکه AAA یکـی از نوظهورترین شبکه های ماهواره ای است که مدتی است با دو کانال AAA music و AAA family اقدام به کار می نماید . ایـن شبکه دقیقا رویه چند سـال قدیم جم را طی می نماید و با ایجاد دو شبکه در حوزه موسیقی و سریال اقدام به کار می نماید . در مورد مدیران و گردانندگان ایـن شبکه هنوز اطلاعات جامعی در دسترس نیست و گمانهزنی های زیادی دربـار ه آن صورت گرفته است . در اوایل کار ایـن شبکه بسیاری آن را متعلق به مدیریت جم می دانستند و نکته جذاب آن جا بود که شبکه AAA اعلام کرد در نظـر دارد ادامه سریال عمر گل لاله که به صورت نیمهکاره از جم پخش شده بود را پخش نماید ! بعد از آن بود که شبکه جم نسبت به ایـن اقدام معترض شد و شواهد از مدیریت مفرق ایـن دو شبکه خبر داد. بعضی ایـن شبکه را وابسته به شرکت king records می دانند. ایـن شرکت اکنون به عنوان یکـی از رقیبان سرسخت شرکت آونگ قرار گرفته و اکثر کلیپ های خوانندگان لس آنجلسی توسط ایـن شرکت ساخته خواهد شد. رقابت ایـن دو شرکت به میزانی شده که کلیپ های ساخته شده توسط آونگ تنها از شبکه پی ام سی پخش خواهد شد و کلیپ های ساخته شده توسط کینگ رکوردز تنها توسط شبکه AAA music.

درباره ی poria biglari

مطلب پیشنهادی

390725_674

ماهواره ابزار دشمن برای جنگ با عقاید و کانون خانواده است

ماهواره ابزار دشمن برای جنگ با عقاید و کانون خانواده است کارشناس مسائل اجتماعی، کمرنگ …